Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego MK TEILE

 

&1

Postanowienia Ogólne

 

1.1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, prowadzonego pod

adresem www.mkteile.pl .

1.2. Sklep internetowy, działający pod adresem www.mkteile.pl  (zwany dalej: Sklep Internetowy

MK TEILE, jest prowadzony przez MK TEILE Krzysztof Moskal, pod nr, NIP: 681-179-10-62,

REGON: 122550200. ( zwaną dalej MK TEILE ).

1.3. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:

 1.  adres pocztowy; ul. Kazimierza Pużaka 7A, 31-316 Kraków
 2.  numer telefonu i/lub faksu: tel.: +48 513 512 060 
 3.  adres poczty elektronicznej: mkteilesklep@gmail.com lub mkteileoriginal@gmail.com

 

1.4. Regulamin sklepu internetowego MK TEILE umieszczony jest nieprzerwanie na stronie internetowej

www.mkteile.pl  w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego

treści. Regulamin jest również udostępniany Klientom przed zawarciem umowy.

 

&2

Definicje

 

Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy regulamin oznaczają:

2.1. Konsument – jest nią osoba fizyczna w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego,

2.2. Usługodawca/Sprzedawca – MK TEILE, www.mkteile.pl,

2.3. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem  www.mkteile.pl przez MK TEILE

2.4.  Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964r. (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93),

2.5. Towary oraz Usługi – wszelkie usługi świadczone oraz towary będące przedmiotem umowy

sprzedaży między sprzedawcą a kupującym,

2.6. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu

art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.                             

(Dz.U. Nr 144, poz. 1204),

2.7. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,

której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub planuje dokonać   

Zamówienia  w ramach Sklepu Internetowego z wykorzystaniem drogi elektronicznej,

2.8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje ofertę sprzedaży

Sprzedawcy, która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość Towarów lub Usług w ramach sprzedaży

za pośrednictwem sklepu internetowego.

2.9. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

(Dz.U. 2014 poz. 827).

 

&3

Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 

3.1. Ceny wszystkich oferowanych przez Sklep towarów i usług są cenami brutto (zawierają 

podatek VAT / nie dotyczy export faktura VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich / euro.

Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone.

3.2. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu www.mkteile.pl, jak również opisy towarów i usług

stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter

wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia

przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

3.3. Sprzedawca używa w Sklepie internetowym MK TEILE kodów rabatowych upoważniających do

zakupów towarów z rabatem zamieszczonym na kuponie. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na

równowartość pieniężną.

3.4. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym MK TEILE konieczna jest akceptacja niniejszego

Regulaminu.

3.5. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym MK TEILE konieczne jest posiadanie

urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także

klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca

się korzystanie z najnowszych wersjiprzeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer,

Microsoft Edge, Opera,Safari dla systemu OS X, itd.

3.6. Strona Sklepu internetowego korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD), która

dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona Sklepu jest

przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i również urządzeniach

mobilnych.

3.7. Strona Sklepu internetowego MK TEILE posiada certyfikat SSL – bezpieczny protokół szyfrowania

komunikacji.

 &4

Warunki zawierania umowy sprzedaży

 

4.1. Zamówienia w sklepie internetowym MK TEILE można dokonywać poprzez wypełnienie

odpowiednich formularzy dostępnych na stronach sklepu.

4.2. Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych 

danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu

komórkowego.

4.3. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie

informuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienie odbywa się poprzez

przesłanie przez Sprzedającego do Klienta odpowiedniej wiadomości mailowej na adres podany w

formularzu zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez

Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

4.4. Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie

niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie stosownej informacji na adres

mailowy Klienta podany przy składaniu zamówienia, o którym mowa w §4 pkt. 4.2.

4.5. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym MK TEILE jest możliwe 24 godziny na dobę przez

wszystkie dni w roku.

 

&5

Sposób płatności i termin płatności

 

5.1. W sklepie MK TEILE istnieje możliwość płatności w jeden z następujących sposobów:

- przelew na konto bankowe Sprzedawcy,

- płatność za pobraniem,

- płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

- za pośrednictwem usług płatniczych dostawców zewnętrznych.

5.2. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer

rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania

wpłaty na rachunku bankowym sklepu MK TEILE zamówienie jest przekazywane do realizacji.

5.3. Sklep internetowy MK TEILE umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem następujących

zewnętrznych serwisów płatności elektronicznych takich jak:

 •  Tpay.com
 •  Paypal
 •  Przelewy24
 •  PayU

5.5. Klient jest obowiązany do dokonania płatności za pomocą jednego z wyżej wymienionych

sposobów w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia sprzedaży.

5.6. W przypadku wyboru płatności za pobraniem, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy

odbiorze przesyłki.

 &6

Dostawa

 

6.1. Zamówione towary są dostarczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajów UE ,

Ukraina  odbywa się  pod adresem wskazanym przez Klienta w formularzu zamówienia.

6.2. Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronach Sklepu internetowych MK TEILE 

wynosi od 24 godzin do 14 dni roboczych . Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dostawa

towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku

niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie

poinformowany.

6.3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem:

 • Kurier DPD PL
 • Kurier DPD UE
 • InPost Paczkomaty 24/7 PL 
 • Kurier InPost Kurier PL

6.4. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie

poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w zamówieniu.

6.5. Klient może również odebrać zamówiony towar osobiście w siedzibie firmy MK TEILE.

W przypadku odbioru osobistego kupujący nie ponosi kosztów dowozu towaru.

6.6. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na stronie

internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.

6.7. Koszt dostawy towaru w przypadku wyboru płatności za pobraniem w całości pokrywa Klient.

6.8. W momencie przyjęcia towaru Klient zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar

staje się własnością Klienta.

 

&7

Odstąpienie do umowy

 

7.1. Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem

przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania

mu towaru bez podania przyczyny.

7.2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Kupujący

zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu na

formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę, które może zostać wysłane pocztą na adres: 

MK TEILE Krzysztof Moskal ul. Kazimierza Pużaka 7A, 31-316 Kraków ; może to  także zrobić drogą

elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowy  przesłanego na adres

mailowy sprzedawcy  mkteilesklep@gmail.com. Do zachowania terminu  wystarczy wysłanie

oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu złożone po terminie, o którym mowa w

§7 pkt. 7.1 nie wywołuje skutków prawnych.

7.3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się na stronie regulamin lub w zakładce

zwrot towaru do pobrania.

7.4. W przypadku złożenia przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu drogą

elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego formularza odstąpienia od umowy, Sprzedawca

niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy (na trwałym

nośniku danych w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z

2017 r. poz. 683).

7.5. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego

uszkodzeniu w transporcie (bezpośredni koszt zwrotu rzeczy – zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy

z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683). Konsument ponosi bezpośrednie

koszty zwrotu towaru.

7.6. Kupujący zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w

terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Sprzedający może zastrzec, iż w przypadku

odstąpienia od umowy, rzecz podlegająca zwrotowi zostanie odebrana przez niego lub osobę

przez niego upoważnioną.

7.7. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające

poza zwykły zarząd rzeczą , Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do

obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.

Warunkiem przyjęcia zwrotu jest oryginalne i nienaruszone opakowanie.

Części elektryczne i elektroniczne jak i sprowadzane na specjalne zamówienie nie podlegają zwrotom.

7.8. W przypadku odstąpienia od umowy dokonane przez Kupującego płatności, zostaną przekazane na

rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później  jednak niż w terminie 14 dni od dnia

otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.

7.9. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w § 7 pkt 7.8

Regulaminu zostanie  zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący

lub przelewu bankowego . Sprzedawca w porozumieniu z Kupującym, może ustalić inny sposób zwrotu,

który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów.

7.10. Sprzedawca oświadcza, że prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do

umów ujętych w art. 38 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

7.11. Zawierając umowę Kupujący potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym

potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14

dni od daty wydania mu towaru.

 

&8

Reklamacje

 

8.1. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne

lub prawne, Kupujący może:

1) jeżeli jest konsumentem (w rozumieniu art. 22 1 § 1 Kodeksu cywilnego) – złożyć Sprzedającemu

reklamację z tytułu rękojmi za wady,

2) jeżeli nie jest konsumentem – złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady.

8.2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub 

w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać informacje o tym

fakcie listownie na adres MK TEILE Krzysztof Moskal  Stróża 499, 32-431 Stróża k.  Myślenic lub

poprzez e-mail na adres mkteilesklep@gmail.com. W zgłoszeniu zaleca się wskazać wadę,

jaką zdaniem Klienta towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę, datę

wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności towaru z umową zgodnie

z art. 560 i  nast. Kodeksu cywilnego oraz podanie danych kontaktowych. Powyższe wymogi mają

charakter zaleceń, ich brak nie ma wpływu na skuteczność reklamacji.

8.3. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia.

Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację

za uzasadnioną.

8.4. Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania

reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego

wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek

można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223) . 

Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach

Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej:

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596Pozasądowe dochodzenie  roszczeń

po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Klienta będącego

konsumentem, chcącego skorzystać zpozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo

możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod

adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

&9

Zasady publikowania opinii

 

9.1. Każdy kupujący/klient może publikować opinie o towarze/usłudze w odpowiednim miejscu na

stronie internetowej Sklepu. Opinia powinna być napisana językiem polskim z zachowaniem zasad

poprawnej polszczyzny.

9.2. Opinie są subiektywnymi wypowiedziami Klientów. Sprzedawca nie ponosi

żadnej odpowiedzialności za ich treść.

9.3. Kupujący/klient oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani

praw osób trzecich. Ponosi on pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego w

Sklepie Internetowym MK TEILE.

9.4. Nadesłana opinia podlega weryfikacji przez sprzedawcę pod względem sprawdzenia czy opinia ta

nie zawiera treści o charakterze zakazanym tj. w szczególności gdy opinia narusza obowiązujące

przepisy, zawiera treści zakazane, reklamowe, dane osobowe, narusza prawa autorskie itd.

 

&10

Dane osobowe

 

10.1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

10.2. Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności sklepu 

Internetowego MK TEILE, dostępnego na stronie www.mkteile.pl.

 

&11

Postanowienia końcowe

 

11.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w niniejszym

Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w odpowiednim terminie wskazanym przez

Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni.

11.2. Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego/Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania

określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o

zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

11.3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219) podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego ABC zobowiązany

jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.

11.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie

przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta

(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

11.5. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym www.mkteile.pl  

11.6. Umowy ze sprzedawcą zawierane są w języku polskim.

11.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.05.2019