Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

MK TEILE

 

&1

Postanowienia Ogólne

 

1.1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, prowadzonego pod

adresem www.mkteile.pl .

1.2. Sklep internetowy, działający pod adresem www.mkteile.pl  (zwany dalej: Sklep Internetowy

MK TEILE, jest prowadzony przez MK TEILE Krzysztof Moskal, pod nr, NIP: 681-179-10-62,

REGON: 122550200. (zwaną dalej MK TEILE).

1.3. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:

 

 1.  adres pocztowy; ul. Kazimierza Pużaka 7A, 31-316 Kraków

 2.  numer telefonu i/lub faksu: tel.: +48 513 512 060 

 3.  adres poczty elektronicznej: mkteilesklep@gmail.com lub mkteileoriginal@gmail.com 

 

1.4. Regulamin sklepu internetowego MK TEILE umieszczony jest nieprzerwanie na stronie internetowej

www.mkteile.pl  w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego

treści. Regulamin jest również udostępniany Klientom przed zawarciem umowy.

 

&2

Definicje

 

Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy regulamin oznaczają:

2.1. Konsument – jest nią osoba fizyczna w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego

2.2. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – jest nią osoba fizyczna zawierająca umowę

bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie

posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu

wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2.3. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą

prawną , której ustawa przyznaje zdolność prawną , prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą

lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub

zawodową ,

2.4. Usługodawca/Sprzedawca – MK TEILE KRZYSZTOF MOSKAL, www.mkteile.pl,

2.5. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem  www.mkteile.pl przez  MK TEILE

2.6. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964r. (Dz.U. 2020.1740),

2.7. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym (1) rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami

cyfrowymi, tj. zawierająca treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączona w taki sposób, że brak treści

cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jej prawidłowe funkcjonowanie), (2) treść cyfrowa lub (3) usługa

(w tym usługa cyfrowa i inna niż cyfrowa) będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między

Klientem a Sprzedawcą.

2.8. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu

art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2020.344),

2.9. Klient/Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,

której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub planuje dokonać Zamówienia w

ramach Sklepu Internetowego z wykorzystaniem drogi elektronicznej, w tym również Konsumenta,

Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oraz Przedsiębiorcę.

2.10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje ofertę sprzedaży Sprzedawcy,

która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość Produktów w ramach Umowy Sprzedaży za pośrednictwem

Sklepu Internetowego.

2.11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą

za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Poprzez Umowę Sprzedaży rozumie się także odpowiednio umowę

o dostarczanie treści cyfrowych lub usługi cyfrowej (w przypadku Produktów będących treściami cyfrowymi

lub usługami cyfrowymi) oraz umowę o świadczenie usług (w przypadku Produktu będącego usługą inną niż

usługa cyfrowa).

2.12. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsument (Dz.U.2020.287).

 

&3

Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 

3.1. Ceny wszystkich oferowanych przez Sklep towarów i usług są cenami brutto (zawierają 

podatek VAT / nie dotyczy export faktura VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich / euro.

Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone obok ceny Produktu.

3.2. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu www.mkteile.pl, jak również opisy towarów i usług

stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter

wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia

przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

3.3. Sprzedawca używa w Sklepie internetowym MK TEILE kodów rabatowych upoważniających do

zakupów towarów z rabatem zamieszczonym na kuponie. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na

równowartość pieniężną.

3.4. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym MK TEILE konieczna jest akceptacja niniejszego

Regulaminu.

3.5. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym MK TEILE konieczne jest posiadanie

urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także

klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca

się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer,

Microsoft Edge, Opera, Safari dla systemu OS X, itd.

3.6. Strona Sklepu internetowego korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD), która

dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona Sklepu jest

przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i również urządzeniach

mobilnych.

3.7. Strona Sklepu internetowego MK TEILE posiada certyfikat SSL – bezpieczny protokół szyfrowania

komunikacji.

 

 &4

Warunki zawierania umowy sprzedaży

 

4.1. Zamówienia w sklepie internetowym MK TEILE można dokonywać poprzez wypełnienie

odpowiednich formularzy dostępnych na stronach sklepu.

4.2. Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych 

danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu

komórkowego.

4.3. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie

informuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienie odbywa się poprzez

przesłanie przez Sprzedającego do Klienta odpowiedniej wiadomości mailowej na adres podany w

formularzu zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez

Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

4.4. Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie

niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie stosownej informacji na adres

mailowy Klienta podany przy składaniu zamówienia, o którym mowa w §4 pkt. 4.2.

4.5. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym MK TEILE jest możliwe 24 godziny na dobę przez

wszystkie dni w roku.

 

&5

Sposób płatności i termin płatności

 

5.1. W sklepie MK TEILE istnieje możliwość płatności w jeden z następujących sposobów:

 • przelew na konto bankowe Sprzedawcy,
 • płatność za pobraniem,
 • płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
 • za pośrednictwem usług płatniczych dostawców zewnętrznych.

5.2. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer

rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania

wpłaty na rachunku bankowym sklepu MK TEILE zamówienie jest przekazywane do realizacji.

5.3. Sklep internetowy MK TEILE umożliwia realizację płatności za pomocą systemu ratalnego PayU RATY.

Szczegółowe informacje o podmiotach realizujących przedmiotową usługę dostępne są na stronie.

5.4. Sklep internetowy MK TEILE umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem następujących

zewnętrznych serwisów płatności elektronicznych takich jak:

 • Przelewy24
 • PayU
 • PayPal

5.5. Klient jest obowiązany do dokonania płatności za pomocą jednego z wyżej wymienionych

sposobów w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

5.6. W przypadku wyboru płatności za pobraniem, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy

odbiorze przesyłki.

 

 &6

Dostawa

 

6.1. Zamówione Produkty są dostarczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajów UE ,

i odbywa się pod adresem wskazanym przez Klienta w formularzu zamówienia.

6.2. Czas wysyłki Produktów jest oznaczony na stronach Sklepu internetowych MK TEILE 

wynosi od 24 godzin do 14 dni roboczych . Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dostawa

Produktu nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku

niemożliwości dostawy Produktu w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie

poinformowany.

6.3. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się za pośrednictwem:

 • Kurier DPD PL

 • Kurier DPD UE

 • Kurier GLS PL

 • Kurier GLS UE

 • InPost Paczkomaty 24/7 PL 

6.4. W momencie przekazania Produktu firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie

poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w zamówieniu.

6.5. Klient może również odebrać zamówiony Produkt osobiście w siedzibie firmy MK TEILE.

W przypadku odbioru osobistego kupujący nie ponosi kosztów dowozu Produktu.

6.6. Koszty dostarczenia Produktu, które oprócz ceny za Produkt ponosi Klient, są podawane na stronie

internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.

6.7. Koszt dostawy Produktu w przypadku wyboru płatności za pobraniem w całości pokrywa Klient.

6.8. W momencie przyjęcia Produktu Klient zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory

Produkt staje się własnością Klienta.

6.9. W przypadku gdy przedmiotem Umowy Sprzedaży jest Produkt będący treścią cyfrową lub usługą cyfrową,

dostęp do Produktu udzielany jest niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności poprzez np. udostępnienie treści

lub usługi cyfrowej na Koncie Klienta w Sklepie Internetowym lub przesłanie unikalnego linku (adresu URL)

umożliwiającego uzyskanie tego dostępu na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w trakcie

składania Zamówienia.

6.10. Korzystanie z Produktów – treści i usług cyfrowych dostępnych w Sklepie Internetowym możliwe jest

przez czas określony umową, na warunkach licencyjnych obowiązujących dla danego Produkt zgodnie z

informacjami podanymi w jego opisie, a w razie ich braku – w sposób oraz w zakresie niezbędnym do

korzystania z Produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i tematyką, wyłącznie dla własnego, osobistego użytku

Klienta. Jeżeli indywidualne warunki licencyjne Produktu nie stanowią inaczej, Klientowi na podstawie Umowy

Sprzedaży nie przysługują żadne prawa autorskie do Produktu – treści i usług cyfrowych, a w szczególności

nie ma on prawa do ich rozpowszechniania lub wprowadzania do obrotu w jakiejkolwiek formie.

 

&7

Odstąpienie do umowy

 

7.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej

bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w niniejszym paragrafie

Regulaminu.

7.2. Aby skorzystać z prawa, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Konsument powinien poinformować

o tym Sprzedawcę, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może zostać wysłane pocztą

na adres: MK TEILE Krzysztof Moskal ul. Kazimierza Pużaka 7A, 31-316 Kraków, lub drogą elektroniczną na

adres mailowy Sprzedawcy mkteilesklep@gmail.com. Konsument może skorzystać w tym celu z formularza

odstąpienia od umowy udostępnionego mu przez Sprzedawcę lub wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Ustawy

o Prawach Konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy

wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu złożone po terminie,

o którym mowa w §7 pkt. 7.1, nie wywołuje skutków prawnych.

7.3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu) jest

przekazywany Kupującemu w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji elektronicznej

potwierdzającej wysłanie zamówienia)

7.4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

    a. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia

        jego własności (np. Produkt będący rzeczą ruchomą) – od objęcia Produktu w posiadanie przez

       Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy,

       która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od

      objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym

      dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

b. dla pozostałych umów (np. Produkt będący treścią cyfrową lub usługą cyfrową) – od dnia zawarcia umowy.

7.5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Konsument ma obowiązek należycie

zabezpieczyć odsyłany Produkt tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.

7.6.Konsument zobowiązany jest do dokonania zwrotu Produktu niezwłocznie, jednak nie później niż w

terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Sprzedający może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia

od umowy, Produkt podlegający zwrotowi zostanie odebrany przez niego lub osobę przez niego upoważnioną.

Zwrot Produktu powinien nastąpić na adres: MK TEILE KRZYSZTOF MOSKAL ul. Pużaka 7A, 31-316 Kraków.

7.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z

niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7.8. Jeżeli dostarczony Produkt jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające

poza zwykły zarząd Produktem, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do

obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.

Warunkiem przyjęcia zwrotu jest oryginalne i nienaruszone opakowanie.

Części elektryczne i elektroniczne jak i sprowadzane na specjalne zamówienie nie podlegają zwrotom.

7.9. W przypadku odstąpienia od umowy dokonane przez Kupującego płatności, zostaną przekazane na

rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później  jednak niż w terminie 14 dni od dnia

otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.

7.10. W przypadku odstąpienia od umowy dokonane przez Konsumenta płatności, (bez kosztów dostaw)

Produktu zostaną zwrócone przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia

otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności zostanie

zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Sprzedawca w

porozumieniu ze Konsumentem może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością

poniesienia przez Konsumenta dodatkowych kosztów. Jeżeli Sprzedawca nie zastrzegł, że sam odbierze Produkt

od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub

dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi

wcześniej.

7.11. Prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umów ujętych w art. 38 Ustawy o Prawach

Konsumenta, a w szczególności w przypadków umów: (1) o świadczenie usług, za które Konsument jest

zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą

Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez

Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości; (2) w której przedmiotem

świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący

zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający

szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia

jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić

ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po

dostarczeni; (6) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które

Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią

zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia

przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał

Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o Prawach

Konsumenta.

7.13. Postanowienia niniejszego paragrafu 7. Regulaminu dotyczące Konsumenta stosuje się również do

Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta.

 

&8

Reklamacja

8.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta są określone powszechnie

obowiązującymi przepisami prawa oraz poniższymi postanowieniami Regulaminu. Poniżej wskazane są

dodatkowe informacje dotyczące przewidzianej przez prawo odpowiedzialności Sprzedawcy za zgodność

Produktu z Umową Sprzedaży:

 1. W przypadku reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą do dnia 31. grudnia 2022 r. odpowiedzialność Sprzedawcy określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 31. grudnia 2022 r., w szczególności art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt zakupiony zgodnie ze zdaniem poprzednim wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.

 2. W przypadku reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi), z wyłączeniem jednak rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. odpowiedzialność Sprzedawcy określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. Stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a – 43g Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.

 3. W przypadku reklamacji Produktu – treści lub usługi cyfrowej lub rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. Stycznia 2023 r. lub przed tym dniem, jeżeli dostarczanie takiego Produktu miało nastąpić lub nastąpiło po tym dniu odpowiedzialność Sprzedawcy określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.

8.2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku

skierowania innej reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać zgłoszenie pisemnie na adres 

MK TEILE Krzysztof Moskal  ul. Pużaka 7A 31-316 Kraków  lub poprzez e-mail na

adres: mkteilesklep@gmail.com.

8.3. W reklamacji zaleca się wskazać: wadę, jaką zdaniem Klienta Produkt posiada, oraz jeżeli jest to możliwe

udokumentować rzeczoną wadę, datę wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności

Produktu z umową lub inne roszczenie Klienta oraz podać dane kontaktowe. Powyższe wymogi mają charakter

zaleceń, ich brak nie ma wpływu na skuteczność reklamacji.

8.4. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia.

8.5. Powyższe postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się również do Przedsiębiorców na Prawach

Konsumenta.

8.6. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z

pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych

procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników

konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,

Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu

Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

       8.6.1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

       8.6.2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php:

       8.6.3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 

8.7. Klient będący Konsumentem posiada w szczególności (lecz nie wyłącznie) następujące przykładowe

możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 

8.7.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w

art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z

wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji idziałania stałych

polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie

określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych stałych sądów polubownych przy wojewódzkich

inspektorach inspekcji handlowej. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1356)

 

8.7.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie zart.

36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 zezm.),

z wnioskiem o pozasądowe rozwiązanie sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na tematzasad i

trybu  procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowejdostępna jest w

siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

 

8.7.3. Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form

pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

 

&9

Zasady publikowania opinii

 

9.1. Sprzedawca umożliwia na stronach Sklepu Internetowego publikowanie opinii o swoich Produktach.

Opinia powinna być napisana językiem polskim z zachowaniem zasad poprawniej polszczyzny.

9.2. Opinia o Produkcie może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych Produktów w Sklepie

Internetowym Sprzedawcy oraz przez Klienta, który dokonał zakupu opiniowanego Produktu. Zabronione jest

zawieranie fikcyjnych lub pozornych Umów Sprzedaży w celu wystawienia opinii o Produkcie. Opinia o Sklepie

Internetowym może być wystawiona przez osobę będącą Klientem Sklepu Internetowego.

9.3. Dodawanie opinii przez Klientów nie może być wykorzystywane do działań bezprawnych, w szczególności

do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa

własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich. Klient dodając opinię obowiązany jest do

działania zgodnego z prawem, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami.

9.4. Sprzedawca zapewnia, aby publikowane opinie o Produktach pochodziły od jego Klientów, którzy zakupili

dany Produkt. W tym celu Sprzedawca wymaga, aby przed opublikowaniem opinii przeszła ona jego

weryfikację. Weryfikacja polega na sprawdzeniu zgodności treści opinii z Regulaminem, a co najważniejsze –

czy osoba opiniująca jest Klientem Sklepu Internetowego – w tym wypadku Sprzedawca sprawdza, czy osoba

ta dokonała zakupu w Sklepie Internetowym (np. sprawdzając, czy autor opinii znajduje się w bazie Klientów

Sklepu), a w przypadku opinii o Produkcie sprawdza dodatkowo, czy zakupiła opiniowany Produkt. Weryfikacja

następuje bez zbędnej zwłoki.

9.5. W razie wątpliwości Sprzedawcy lub zastrzeżeń kierowanych do Sprzedawcy przez innych Klientów lub

osoby trzecie czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupił dany Produkt, Sprzedawca

zastrzega sobie prawo skontaktowania się z autorem opinii celem wyjaśnienia i potwierdzenia, że faktycznie

jest Klientem Sklepu Internetowego lub dokonał zakupu opiniowanego Produktu.

9.6. Opinie są subiektywnymi wypowiedziami Klientów i nie stanowią opinii Sprzedawcy.

9.7. Kupujący/klient obowiązany jest zamieszczać opinie nienaruszające obowiązujących przepisów prawa ani

praw osób trzecich. Ponosi on pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego w Sklepie

Internetowym MK TEILE.

9.8. Sprzedawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub

rekomendacji Klientów oraz nie zniekształca opinii lub rekomendacji Klientów w celu promowania swoich

Produktów. Sprzedawca udostępnia opinie zarówno pozytywne, jak i negatywne. Sprzedawca nie udostępnia

sponsorowanych opinii.

&10

Dane osobowe

 

10.1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

10.2. Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności sklepu 

Internetowego MK TEILE, dostępnego na stronie www.mkteile.pl.

 

&11

Postanowienia końcowe

 

11.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w niniejszym

Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w odpowiednim terminie wskazanym przez

Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni.

11.2. Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego/Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania

określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o

zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

11.3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219) podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego ABC zobowiązany

jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.

11.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie

przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta

(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

11.5. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym www.mkteile.pl  

11.6. Umowy ze sprzedawcą zawierane są w języku polskim.

11.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.02.2024