Zwrot towaru

Zwrot towaru
Warunki zwrotu towaru
 
1. Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem
przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty
wydania mu towaru bez podania przyczyny.

2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Kupujący
zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu na
formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę, które może zostać wysłane pocztą na adres: 
MK TEILE Krzysztof Moskal 31-316 Kraków , ul. Kazimierza Pużaka 7A może to  także zrobić drogą
elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowy  przesłanego na adres
mailowy sprzedawcy  mkteilesklep@gmail.com . Do zachowania terminu  wystarczy wysłanie
oświadczenia przed jego upływem.

3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się na stronie regulamin lub w zakładce zwrot towaru do pobrania. 

4. W przypadku złożenia przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną
za pośrednictwem elektronicznego formularza odstąpienia od umowy, Sprzedawca,
niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy
(na trwałym nośniku danych w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z 30.5.2014 r.
o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

5. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego
uszkodzeniu w transporcie (bezpośredni koszt zwrotu rzeczy – zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy
z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

6. Kupujący zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w
terminie 7 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Sprzedający może zastrzec, iż w przypadku
odstąpienia od umowy, rzecz podlegająca zwrotowi zostanie odebrana przez niego lub osobę
przez niego upoważnioną.

7. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające
poza zwykły zarząd rzeczą , Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do
obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.
Warunkiem przyjęcia zwrotu jest oryginalne i nienaruszone opakowanie.
Części elektryczne i elektroniczne jak i sprowadzane na specjalne zamówienie nie podlegają zwrotom.


8. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, 
 zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania
przez Sprzedającego przesyłki z zwróconym towarem przez Kupującego.

9. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności,  zostanie zrealizowany przy użyciu takiego
samego sposobu zapłaty jakiego użył Kupujący lub przelewu bankowego bez konieczności
poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów.

10.Sprzedawca oświadcza, że prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do
umów ujętych w art. 38 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

11.Zawierając umowę Kupujący potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym
potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru. 
 
 
 
Adres do zwrotów:
 
MK TEILE Krzysztof Moskal
31-316 Kraków
ul. Kazimierza Pużaka 7A
 
 
 Do pobrania oświadczenie zwrotu towaru poniżej: